top of page

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Galioja nuo 2023 m. sausio 31 d.

 

 1. SĄVOKOS

  1. Paslaugos teikėjas - MB Teisinių paslaugų garantas, juridinio asmens kodas 306330374, adresas A. Jakšto g. 9-238, LT-01105 Vilnius.

  2. Svetainė - šis elektroninis puslapis, esanti adresu www.skirtis.lt.

  3. Paslaugos gavėjas - fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, arba asmens tinkamai įgaliotas atstovas.

  4. Taisyklės - šios taisyklės, kurios nustato Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo teises bei pareigas, Paslaugos teikėjo paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, šalių atsakomybes, bei kitas su paslaugų pirkimu – pardavimu Svetainėje susijusias nuostatas.

  5. Šalys / Šalis - Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas kartu arba atskirai.

 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šlių tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas nuostatas.

  2. Paslaugų gavėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad Paslaugų gavėjas atitinka Paslaugų gavėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

  3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. 

 3. PASLAUGOS

  1. Skirtis.lt teikia teisines paslaugas, atstovauja Paslaugos gavėjo interesus ir teikia tokias teisines paslaugas, kurias Paslaugos gavėjas užsakys. 

  2. Paslaugų gavėjas paslaugas gali užsakyti: i) užpildęs užklausos formą Svetainėje ii) elektroniniu paštu info@skirtis.lt (iii) telefonu. 

 4. PASLAUGOS GAVĖJO TEISĖS

  1. Paslaugos gavėjas turi teisę užsakyti paslaugas, laikydamasis Taisyklių, kitų Paslaugos teikėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  2. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti sutarties, pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  3. Paslaugos gavėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 5.  PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  1. Paslaugos gavėjas turi pareigą sumokėti už suteiktas paslaugas, kaip nurodyta laiške dėl paslaugų teikimo sąlygų.

  2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja pateikti teisingus duomenis Paslaugų teikėjui.

  3. Paslaugos gavėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 6. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS

  1. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti Svetainės veiklą. Laikinai sustabdžius veiklą, Paslaugos gavėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdyti, tačiau nuo Paslaugos teikėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami. 

  2. Paslaugos teikėjas turi teisę susisiekti su Paslaugos gavėju, jeigu Paslaugos teikėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti informaciją tam, kad Paslaugos teikėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą. 

  3. Paslaugos teikėjas turi teisę anuliuoti Paslaugos gavėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.

  4. Paslaugos teikėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1.  PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIGOS

  1. Paslaugos teikėjas turi pareigą gerbti Paslaugų gavėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Svetainės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

  2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugos gavėjui jo užsakytas paslaugas. 

  3. Negalėdamas suteikti Paslaugos gavėjui užsakytos paslaugos, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

  4. Paslaugos teikėjas turi kitas pareigas, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 1. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

  1. Paslaugos gavėjas, norėdamas užsisakyti paslaugas, už jas atsiskaito tokiu būdu: Bankiniu pavedimu.

  2. Paslaugos Paslaugos gavėjui suteikiamos kainomis, iš anksto suderinus su Paslaugų gavėju. 

  3. Užsakymo informacija ir PVM sąskaitos faktūros, Paslaugos gavėjui pateikiami elektroniniu būdu Paslaugos gavėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.

 2. PASLAUGOS GAVĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

  1. Paslaugų teikėjas rūpinasi Paslaugų gavėjo duomenų apsauga ir privatumu naudojantis Svetaine. 

  2. Paslaugų teikėjo privatumo politika nurodyta www.skirtis.lt/privatumopolitika.

 3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  1. Paslaugų gavėjas privalo naudotis Svetaine tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus. 

  2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikti duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Paslaugų gavėjas nurodo neteisingus duomenis, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 

  3. Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Paslaugų gavėjas, neatsižvelgdamas į rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Paslaugų sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

  4. Jei Paslaugų teikėjo Svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

  5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

 4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Taisyklės ir paslaugų teikimo sutartis bei tarp Šalių susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų. 

  2. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo Svetainėje momento ir yra privalomi.

  3. Paslaugų teikėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Paslaugų gavėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

  4. Tarp Šalių kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Reikalinga konsultacija santuokos nutraukimo klausimais?

bottom of page